Voor verhuur wordt al het materiaal nagekeken. U ontvangt het materiaal PROPER en in NIEUWE staat. Wij ontvangen het materiaal dan ook graag proper en in dezelfde staat terug. Indien het materiaal niet proper en in dezelfde staat wordt terugbezorgd, behoudt Party Clouds zich het recht voor om schoonmaakkosten aan te rekenen aan de huurder.

Verhuurreglement – Risico analyse


Art. 1

Het gebruik van springkastelen is bedoeld voor kinderen en dient te gebeuren onder PERMANENT toezicht van een volwassen persoon.

Art. 2

Party Clouds kan niet worden aansprakelijk gesteld voor gebeurlijke ongevallen tijdens het gebruik.

Art. 3

Het is de toezichthoudende volwassene (art. 1) die verantwoordelijk is om de kinderen te evacueren en het springkasteel af te laten en de blower uit het stopcontact te halen mocht de wind plots opsteken (MAX. 5 Beaufort -38km/u) of bij hevig onweer. (We stellen het zeer op prijs als je het springkasteel één keer dubbelvouwt zodat de onderkant nat wordt en niet het springkasteel van binnenuit.)

Art. 4

Voor bewaring ’s nachts dienen volgende maatregelen door de huurder te worden genomen:

het eventuele regenwater laten aflopen alvorens het kasteel af te laten,

torens en muren naar binnen plooien, het springkasteel in twee plooien en er het bijgeleverde zeil overgooien. De blowers en verlengsnoeren dienen binnengezet te worden, buiten het bereik van kinderen.

Art. 5

Het is verplicht om tijdens het gebruik een vrije ruimte rond het springkasteel te voorzien van minstens 1m en 2m achteraan voor de luchtpijp en blower.           

Art. 6

Bij stroomuitval of drukverlies dient het kasteel meteen te worden ontruimd. Men dient te wachten tot de motor van de blower volledig tot stilstand is gekomen, alvorens deze opnieuw op te starten.

Art. 7

Het is verboden om:                                                                             

  • het springkasteel te betreden met schoenen, juwelen of andere puntige voorwerpen;
  • voedsel, drank of kauwgom te nuttigen in het kasteel;
  • party poppers, kindergrime, verf, stiften of dergelijk te gebruiken in of in de buurt van het springkasteel;
  • de buitenwanden te beklimmen en op de muren te klimmen;
  • het springkasteel op te blazen of af te laten wanneer er personen in aanwezig zijn;
  • te springen op het voorste gedeelte, dit dient enkel als opstap;
  • met water, zand of modder in het kasteel te spelen;
  • de blower(s) af te dekken;

 

Werking & Algemene voorwaarden


RESERVATIES                                                                                           

Reserveren kan via de website. Een reservatie is pas definitief wanneer deze volledig betaald is. Deze bevestiging gebeurt via een e-mail waarin er tevens ook praktische informatie zal staan.

ANNULATIES                                                                                    

Bij slecht weer, indien er tussen 10:00 en 18:00 uur op de dag van verhuur meer dan 30% kans op regen voorspeld wordt gedurende minstens 3 uur op de locatie zoals vermeld op de orderbevestiging, kan de reservering geannuleerd worden tot 8u 's ochtends van de dag waarop de levering was voorzien. Voor dit soort annulatie wordt er een administratieve kost van 10% van het order aangerekend.   

Voor alle andere gevallen van annulatie tussen de dag van bestelling en de 2de dag voor huur, zal een kost van 50% van de totale huursom worden aangerekend aan de huurder. Bij annulatie de dag voor afhaling of de dag van afhaling, of zonder verwittiging, zal 100% van de totale huursom worden aangerekend aan de huurder.

Party Clouds behoudt zich het recht voor om ten aller tijde de reservering te annuleren. Dit kan bijvoorbeeld bij slecht weer of een voorspelling van onweer.

Annulaties door Party Clouds kunnen in geen geval aanleiding geven tot een schadeloosstelling van de huurder.                         

PRIJZEN EN BETALINGEN                                                                              

Al onze prijzen zijn inclusief BTW (21%). Indien u een factuur wenst, gelieve dit meteen te vragen bij de reservatie.                     

De betaling dient te gebeuren bij de bestelling via de website. De waarborg dient betaald te worden bij de ophaling.                           

Voor onze zakelijke klanten kunnen wij een factuur opstellen. De huurder verbindt zich ertoe om binnen de 14 dagen na factuurdatum de factuur te voldoen.

In geval van niet betaling van de factuur op de vervaldag, zal een ingebrekestelling worden gestuurd en een verwijlinterest van 5% per maand aangerekend worden.

VOORZIENINGEN                                                                                      

Er dient een minimale doorgang te zijn van 1,5 meter (de breedte van een gewone voordeur volstaat niet altijd)                          

Party Clouds is niet verantwoordelijk voor eventuele schade (trappen, muren, deur, inboedel…) indien er geen of onvoldoende vrije doorgang is bij de plaatsing.

Een springkasteel weegt 50 tot 70kg en dient dus met minstens 2 personen getransporteerd te worden.

Er dient een stopcontact van 220V (minimaal 16A) aanwezig te zijn binnen de 50m van de plaats waar het springkasteel opgesteld dient te worden.

De ondergrond moet vlak zijn en vrij van scherpe of puntige voorwerpen.           

Bij zand of braakliggende grond dient de blower op een karton te staan om geen zand aan te zuigen.                             

WAT BIJ REGEN EN WIND?                                                                                   

Indien het lichtjes begint te regenen, het springkasteel opgeblazen laten.          

Bij hevige wind of onweer: het eventuele regenwater laten aflopen, het kasteel aflaten, torens en muren naar binnen plooien, springkasteel in twee plooien en het bijgeleverde zeil er over gooien. Blowers en verlengsnoeren uit de regen zetten.

SCHADE, VERLIES EN VERANTWOORDELIJKHEID                                                                   

Op het moment van ophaling, ondertekent de huurder de huurovereenkomst en het verhuurreglement. Hiermee verklaart de huurder zich automatisch akkoord met de huur- en gebruiksvoorwaarden.

Bij de ophaling wordt al het materiaal (springkastelen, toestellen,…) samen met de huurder op schade gecontroleerd.                           

Schade dat nadien ontstaat, tijdens de hele verhuurperiode, dient zo snel mogelijk gemeld te worden en valt onder de verantwoordelijkheid van de huurder.
De huurder dient het springkasteel te gebruiken "als een goede huisvader."

Bij schade worden al de door Party Clouds gemaakte kosten voor herstelling doorgerekend aan de huurder.                     

Herstellingen gebeuren steeds door een door Party Clouds gekozen bedrijf, de huurder heeft hierin geen inspraak.                    

In geval van diefstal en/of verlies, dient de huurder zowel de overeengekomen huurprijs als de nieuwwaarde van het gehuurde goed te vergoeden.

Party Clouds verhuurt het springkasteel en bijhorend materiaal in een propere staat. De huurder is verplicht om het materiaal eveneens proper en in dezelfde staat terug te bezorgen na verhuur.

Indien het materiaal niet proper wordt terugbezorgd, behoudt Party Clouds zich het recht voor om schoonmaakkosten aan te rekenen aan de huurder. Extra schoonmaakkosten (alles langer dan 30 minuten) worden aan 22 euro per uur (btw inbegrepen) aangerekend aan de huurder.

Eventuele bijkomende herstelkosten ten gevolge van verwaarlozing of onjuist gebruik worden eveneens doorgerekend aan de huurder.